Ärifilosoofia

Stabiilsus, püsivus ja traditsioonid on Krediidipanka iseloomustavad märksõnad läbi tegevusajaloo. Eesti Krediidipank on vanim Eestis sama kaubamärgi all tegutsev universaalpank.

Krediidipanga strateegia lähtekohad on:

 • pakkuda neid tooteid ja teenuseid, mida sihtklient vajab igapäevaselt;
 • olla kohal kohaliku elaniku ja väike- ning keskmise ettevõtte jaoks regionaalsetes tõmbekeskustes Eesti ja Läti pangandusturul;
 • konsolideerida muud, klienditeenindust toetavad, tegevused.

Klienditeenindus ja kõik muud tegevused ning toimingud pangas põhinevad kindlal väärtussüsteemil. Oleme sõnastanud põhimõtted, mis annavad suuna ja pakuvad tuge töötajatele nende igapäevatöös, aga samuti ka avalikkusele, mõistmaks neid protsesse, mis kujundavad Krediidipanga olemuse, tema tegevuse alused ja kaubamärgi sisu.

 • Visioon

  Eesti Krediidipanga eesmärk on saada AAA “reitinguga” pangaks ning olla:
  • ATRAKTIIVNE kliendile
  • ATRAKTIIVNE töötajale
  • ATRAKTIIVNE investorile.

  Lahtiseletatult tähendab visioon seda, et vastu võetavad otsused ja nendest lähtuvad tegevused arvestavad kõigi osapoolte huvidega.

 • Missioon

  Krediidipank loob eraisikutele ja ettevõtetele head võimalused kõigi oma rahaasjade usaldusväärseks ajamiseks.
 • Põhiväärtused

  Avatus
  Iga Krediidipanga töötaja järgib ausa, avatud ja eetilise äri printsiipe. Oleme ausad, õiglased ja avatud nii üksteise suhtes kui ka kõikide klientidega, koostööpartneritega, omanikega ja avalikkusega suheldes.

  Asjatundlikkus
  Asjatundlikkus tähendab Krediidipanga jaoks vajadust ja ülesannet käia ajaga kaasas, olla asjatundlik, korrektne ja efektiivne. Krediidipanga töötaja on pühendunud, õpitahteline, arenguvõimeline ning süvendab süstemaatiliselt oma ametialaseid teadmisi ja oskusi.

  Lihtsus
  Krediidipanga poolt pakutavad tooted ja teenused on lihtsad ja selged. Asjaajamine Krediidipangas on lihtne ja kiire. Meie jaoks on oluline, et klient saaks aru, millise toote või teenuse ta tellib, mida ta selle raames saab ja milliseid õigusi ja kohustusi valitud toode või teenus talle kaasa toob. Eelnevast tuleneb, et saame kliendi finantsküsimuste lahendamisel aluseks võtta kliendi tegelikud vajadused.

  Sõbralikkus
  Teeninduskultuur Krediidipangas on üles ehitatud sõbralikkusele, personaalsele lähenemisele ja paindlikkusele.

  Lahendustele orienteeritus
  Aktiivne kuulamine on oskus, mida Krediidipanga töötajad mõistavad kasutada nii kliendi kui ka kolleegiga suheldes. Iga töötaja annab oma parima probleemi mõistmiseks ja on valmis võtma vastutust probleemile lahenduse leidmise ja väljatöötamise eest.